Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (2010.VI.22 – 2010.VIII.31.)

A projektben résztvevők (menedzsment, szakmai vezetők, bevont pedagógusok) a projekt egésze során példaértékűen végezték munkájukat. A kedvezményezett és a feladat-ellátási helyek vezetői a projektmenedzsment tagjaival és a szakmai vezetőkkel az EM-nak megfelelően háromhavonta egyeztető fórumon találkoztak, de a közbülső időszakokban is rendszeresen tartották a kapcsolatot, biztosított volt az információáramlás.Megtörténtek a kompetencia alapú oktatás bevezetéséthez szükséges oktatási segédletek, taneszközök, egyéb taneszközök, és a kis értékű tárgyi eszközök beszerzései, valamint a nyomtatott formában meg nem vásárolható taneszközök nyomtatása. Valamennyi képzés sikeresen lezajlott, a folyamat- és mentor-tanácsadók mindvégig segítették, támogatták a projekt megvalósítását, különös tekintettel a bevont pedagógusokra. Valamennyi feladatellátási hely sokat profitált a megvásárolt „jó gyakorlatokból”, a gyerekek és a szülők körében nagy népszerűségnek örvendtek az újszerű tanulási színterek, módszerek: a projekt, a témahét, a moduláris oktatás, valamint az innováció keretein belül megvalósuló többnapos programok, közösségépítő táborok. A pályázatban vállalt indikátorok teljesültek, valamennyi kötelező elem megvalósult. A pedagógusok innovációihoz, a pedagógiai program átdolgozásához kapcsolódó honoráriumok kifizetésre kerültek. A nyilvánosságot biztosítottuk, a közbeszerzési zárójelentés folyamatban van, a könyvvizsgáló áttekintette a projekt pénzügyi folyamatait, dokumentációját, és azt rendben találta.

2. számú Projekt Előrehaladási Jelentés (2009.12. 22 - 2010.06. 21.)

 A projektben résztvevők munkaköri leírásuknak megfelelően végzik munkájukat. A kedvezményezett, a feladat-ellátási helyek vezetői, a projektmenedzsment tagjaival és a szakmai vezetőkkel az EM-ban foglaltaknak megfelelően rendszeresen tartják a kapcsolatot, jó az információáramlás.
További kis értékű tárgyi eszköz beszerzések történtek és megkezdtük a tananyagok nyomtattatását. A képzések lezajlottak, a tanácsadásokat augusztus végén zárjuk. A szülőket tájékoztattuk a tanév eredményeiről, az innovációs programokról. A pályázatban vállalt indikátorok teljesültek, az innovációk egy kivétellel megvalósultak. A két iskolában a projekt, a témahét valamint a moduláris oktatás sikeresen megvalósult. A MÁK munkatársai 2010.05.12-13-án helyszíni ellenőrzést végezte, anyagainkat rendben találták, az apró hiánypótlások megtörténtek.

1. számú Projekt Előrehaladási Jelentés  (2009.VI.19-2009.XII.21)

A 2008/2009. tanév végén tájékoztattuk az 5 feladatellátási hely nevelőtestületi tagjait, valamint a partnereket a pályázat elnyeréséről. Számba vettük , pontosítottuk a várható feladatokat, így a szakmai vezetők, illetve a bevont pedagógusok a nyár folyamán ismerkedtek a projekt elemeivel, felkészültek a tervezésre, megvalósításra. aközbeszerzési tanácsadó közreműködésével folytattuk le a képzésekhez és a tanácsadói tevékenységekhez kapcsolodó közbeszerzési eljárásokat, melynek eredményeképpen 2009. október 14-én az EURON Tanácsadó és Szolgáltató KFT-vel vállalkozási szerződést kötöttünk mindkét szolgáltatásra. A projektmenedzsment tagjai, valamint a szakmai vezetők munkaköri leírásuknak megfelelően, tervszerűen végzik munkájukat. A kedvezményezett, valamint a feladatellátási helyek vezetői, a projektmenedzsment tagjaival , és a szakmai vezetőkkel az Együttműködési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendszeresen tartják a kapcsolatot, jól működik a kommunikáció  , az információ áramlás. A nyár folyamán megrendeltük a hozzáférhető taneszközöket, augusztus 13-án az Educatio felé is elküldtük az általunk igényelt további taneszközök jegyzékét. Mind az 5 feladatellátási helyen elhelyeztük az Arculati Kézikönyv előírásai szerint - a nyilvánosság biztosítását szolgáló - C típúsú  táblát. Augusztus végén megtartottuk projektnyitó konferenciánkat, melyen a fenntartó képviselőin és a nevelőtestület tagjain túl a szülők, a tanulók, valamint a közvetett partnereink, a civil szervezetk képviselői is részt vettek.Mind az 5 feladatellátási helyen nevelőtestületi szakmai napot szerveztünk, melynek keretében tartalmas előadásokat hallhattunk, konzultációs lehetőséget biztosítottunk a kompetencia alapú oktatás , nevelés témájában.Rendezvényeinken a helyi és megyei  médiumok is részt vettek.A tanév elején, a bevont osztályok szülői értekezletein tájékoztattuk a szülőket a gyermekeiket érintő tevékenységekről, programokról. A jelentési időszakban a kompetenciaterületi képzések (matematika 1-4, szövegértés-szövegalkotás 1-4,szövegértés- szövegalkotás 5-8, szociális, életviteli és környezeti kompetencia 1-6, óvodai oktatási program alkalmazását támogató képzés), a 2 féle menedzsment képzés, valamint a bevont pedagógusok általános módszertani képzése történt meg, amellyel párhuzamosan a tanácsadók is megkezdték intézményünkben munkájukat. A feladatellátási helyekre megtörtént a projekt megvalósításához szükséges anyagok és tárgyi eszközök beszerzése, az implementáló pedagógusok munkájához szükséges lap-top-ok megvásárlása. A pedagógusok IKT eszközökkel támogatott óráit IKT-asszisztens segíti mindkét iskolában. A projektmenedzsment tevékenységéhez szükséges papír-írószer folyamatosan biztosított. Az implementáló pedagógusok lelkiismeretesen végzik újszerű feladataikat, a továbbképzéseken  és a szaktanácsadóktól tanultakat kiválóan alkalmazzák tanóráikon, ezáltal a projekt megvalósításában érintett tanulócsoportok diákjai színesebb, változatosabb munkaformák során, tevékenységekre épülő, használható tudást szereznek. A projekt elemeiről, sikerességéről, hatékonyságáról a gyerekek, szülők,  pedagógusok egyaránt elismeréssel nyilatkoznak.